راهنمای سیستم
پنجره واحد سرمایه‌گذاری
نمایندگان تام الاختیار دستگاه اجرایی
نام دستگاهنام کارشناستلفنموبایل
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان‌غربی معصوم علی اکبری   
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قنبر آقائی زاد   
دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری اشبان حسنی   
اداره کل راه و شهرسازی استان محمدعلی پورعلی   
اداره کل امور مالیاتی استان ابراهیم قلیزاده قطورلار   
اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان حجت جباری   
اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان صادق آهنگری   
اداره‌کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان جلیل رستم‌پور   
اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان صفر حسین زاده   
شرکت آب و فاضلاب شهری استان صابر عباس‎زادی   
اداره کل ثبت اسناد و املاک استان عزت رستم‌زاده   
شرکت آب منطقه‌ای استان مسعود طالبیان   
حوزه نظارت گمرکات استان محمد جلالی لک   
شرکت شهرک‌های صنعتی استان حسین گشاده‌دل   
شرکت توزیع نیروی برق استان علی غفاری   
شرکت گاز استان علی محمودی‌آذر   
سازمان جهاد‌کشاورزی استان رسول جلیلی   
مدیریت شعب بانک ملی استان سورج خلیل پاک طینت   
شهرداری ارومیه حسین اشرفی